تغییر وزیر در آستانه توضیح خواستن مجلس درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جای سوال دارد

تغییر وزیر در آستانه توضیح خواستن مجلس درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جای سوال دارد
عضو هیأت‌‌رئیسه کمیسیون آموزش با اشاره به اینکه تغییر وزیر،‌ درست در آستانه توضیحات خواستن نمایندگان درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جای سوال دارد، گفت: با تغییر وزیر از جدیت نمایندگان در این باره کاسته نخواهد شد.

تغییر وزیر در آستانه توضیح خواستن مجلس درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جای سوال دارد

عضو هیأت‌‌رئیسه کمیسیون آموزش با اشاره به اینکه تغییر وزیر،‌ درست در آستانه توضیحات خواستن نمایندگان درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جای سوال دارد، گفت: با تغییر وزیر از جدیت نمایندگان در این باره کاسته نخواهد شد.
تغییر وزیر در آستانه توضیح خواستن مجلس درباره فساد صندوق ذخیره فرهنگیان جای سوال دارد

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author